TRIẾT LÝ KINH DOANH

TẦM NHÌN

Vgroup phấn đấu trở thành Tập đoàn kinh tế có tầm vóc tại Việt Nam và trong Khu vực.

SỨ MỆNH

– Đối với thị trường : Cung cấp dịch vụ với chất lượng tốt nhất, cùng với chính sách chăm sóc khách hàng chu đáo, tận tâm.

– Đối với đối tác : Đặt lợi ích của các đối tác là yếu tố cốt lõi của sự hợp tác; luôn trung thực, tận tậm, và chuyên nghiệp trong các chính sách hợp tác đầu tư.

– Đối với nhân viên : Xây dựng môi trường làm việc năng động, sáng tạo và nhân văn; tạo điều kiện phát triển sự nghiệp cho nhân viên.

– Đối với xã hội : Tích cực trong các hoạt động vì cộng đồng, phát triển địa phương; gắn kết lợi ích của doanh nghiệp với trách nhiệm cộng đồng và môi trường.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

– Luôn đặt chữ TÍN làm trọng tâm trong hoạt động; luôn sẵn sàng đủ năng lực để triển khai các dự án và đảm bảo thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trong các cam kết.

– Luôn quản trị điều hành doanh nghiệp bằng TÂM của doanh nhân; thượng tôn Pháp luật và tôn trọng khách hàng, nhà đầu tư, đối tác.

– Luôn xây dựng các mối quan hệ với người lao động trên tinh thần NHÂN văn, đảm bảo tính công bằng trong mối quan hệ giữa doanh nghiệp và người lao động.

ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC

– Phát triển các ngành nghề đã hình thành theo chiều sâu, hoàn thiện công nghệ sản xuất, kinh doanh của từng Công ty thành viên nhằm tạo dựng sự khác biệt, sức mạnh thương hiệu và giữ vững uy tín kinh doanh.

– Phát triển quy mô về mạng lưới hoạt động và mở rộng ngành nghề của Vgroup trên khắp Việt Nam và trong Khu vực.

– Xây dựng và triển khai hiệu quả chiến lược nhân sự trong từng thời kỳ, phù hợp với kế hoạch tăng trưởng về quy mô cả về chiều rộng lẫn chiều sâu của Tập đoàn và từng Công ty thành viên; đạt được mục tiêu con người là yếu tố cốt lõi của thành công trong toàn Tập đoàn.